Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dn. 6.11.2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

PACJENT MA PRAWO DO :

1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej
2. Informacji o swoim stanie zdrowia
3. Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych , informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia.
4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
5. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
6. Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych
7. Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych
8. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
9. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA : ul. MŁYŃSKA 46, 01-171 WARSZAWA
WWW.BPP.GOV.PL

BEZPŁATNA INFOLINIA 800 190 590 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 20.00